fbpx

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ
OSOBNÍCH ÚDAJŮ
podnikající fyzickou osobou, kterou je
Martin Kučera, se sídlem ……..
IČ: 75959844, ev. č. v živ. rejstříku: …………..,
evidující úřad: ,………….,
e-mailová adresa info@webkat.cz
(dále jako „správce“)
S osobními údaji nakládám výhradně v souladu s platnou legislativou. Přečtěte si prosím mé Zásady zpracování
osobních údajů, abyste zjistili, jakými principy se při zajišťování důvěrnosti a bezpečnosti vašich osobních údajů
řídím.


1. Jaké osobní údaje shromažďuji a zpracovávám
Vaše osobní údaje zpracovávám v rozsahu, v jakém jste je poskytli v souvislosti se zájmem o mé služby, jedná se
zejména o jméno, e-mailovou adresu a telefon. Další údaje, které získávám automaticky v souvislosti
s využíváním webového rozhraní jsou IP adresa, typ prohlížeče, zařízení a operačního systému, doba a počet
přístupů na webové rozhraní, informace získané pomocí souborů cookie


2. Z jakých zdrojů osobní údaje získávám
Osobní údaje získávám pouze přímo od Vás prostřednictvím webových stránek www.webkat.cz či e-mailového
kontaktu Ostatní údaje vyjmenované výše získávám prostřednictvím software třetích stran, např. Google
Analytics.


3. K jakým účelům osobní údaje využívám
Vaše osobní údaje využívám za účelem jednání o kupní smlouvě či uzavření kupní smlouvy.


4. Doba, po níž jsou osobní údaje zpracovávány
Osobní údaje zpracovávám po dobu 10 let, pokud byla uzavřena kupní smlouva. Pokud nebyla uzavřena, tak je
zpracovávám po dobu 3 let.


5. Jakým způsobem zajišťuji ochranu osobních údajů?
Osobníúdaje jsou uchovávány elektronicky na vlastním hardware a dále on-line prostřednictvím software
třetích stran. Ve všech případech je zajištěna prostřednictvím zaheslování ochrana zpracovávanýchúdajů před
neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným
zneužitím. Veškeré osoby, které sosobnímiúdaji klientů přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či
smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti. 


6. Komu osobní údaje poskytuji
Vaše osobní údaje nepředávám žádné další osobě. Výjimku představují externí služby a osoby podílející se na
poskytnutí služby. Takovým osobám jsou Vaše osobní údaje předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro
poskytnutí služby. Zpracovatelé poskytují vhodné záruky a jejich zpracování splňuje všechny požadavky GDPR,
budou dostatečně chránit Vaše práva a Vaše osobní údaje. Těmito osobami jsou zejména:
• poskytovatelé softwaru , služeb a aplikací třetích stran – Google,
• spolupracující osoby na základě zpracovatelských smluv (viz § 13 zák. č.101/2000 Sb.,
oochraně osobních údajů)
Tyto osoby však mají přístup k těmto údajům jen po dobu nezbytně nutnou a v nezbytně nutném rozsahu,
pokud to je nutné pro poskytnutí služby a splnění zákonných požadavků.


7. Právní základ zpracování osobních údajů
Právním základem zpracování je jednání o uzavření či uzavření kupní smlouvy nebo oprávněný zájem. Osobní
údaje jsou zpracovávány v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů – Nařízením Evropského
parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 – (dále jako „GDPR“).


8. Následky neposkytnutí osobních údajů
Vaše osobní údaje poskytujete zcela dobrovolně. Nemáte žádnou povinnost je poskytnout. V případě, že Vaše
osobní údaje neposkytnete, nehrozí Vám žádná sankce.


9. Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů
Vaše osobní údaje zpracovávám transparentně, korektně a v souladu s legislativními požadavky. Zároveň však
máte právo se na mě kdykoli obrátit, abyste získali informace o procesu zpracování svých osobních údajů či za
účelem uplatnění níže uvedených práv, která souvisejí s osobními údaji.
Právo na přístup k osobním údajům
Máte právo vyžádat si kopii svých osobních údajů, které o vás zpracovávám.
Právo na opravu osobních údajů
Pokud se domníváte, že osobní údaje, které o vás vedu, jsou nepřesné či neúplné, máte právo požádat mě
ojejich aktualizaci či doplnění.
Právo na výmaz osobních údajů (právo být zapomenut)
Máte právo požadovat výmaz svých osobních údajů, pokud nejsou potřebné pro účel, pro který byly
zpracovávány, pokud jste odvolal souhlas s jejich zpracováním, byly zpracovány protiprávně, musí být vymazány
ke splnění právní povinnosti, nebo byly shromážděny v souvislosti snabídkou služeb informační společnosti.
Právo na omezení zpracování osobních údajů
Máte právo požadovat omezení zpracování, pokud popíráte přesnost vašich osobních údajů, nebo je jejich
zpracování protiprávní, ale odmítáte výmaz takových osobních údaj, nebo pokud mě požádáte, můžu vaše
vybrané osobní údaje zpracovávat i po té, co nejsou potřebné k účelu, pro který byly vámi mě poskytnuty (např.
v souvislosti s uplatněním nároku u soudu, k němuž mnou zpracovávané osobní údaje potřebujete), nebo jste
vznesl námitku proti zpracování, přičemž není zřejmé, zda můj oprávněný zájem převažuje nad vašimi
oprávněnými zájmy.
Právo na přenositelnost osobních údajů
V případě automatizovaného zpracování osobních údajů, které je založeno na uzavřené smlouvě nebo souhlasu,
který jste mi udělili, máte právo na tzv. přenositelnost těchto údajů, které vám budou poskytnuty ve
strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.
Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů
Kdykoli můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Stejně tak můžete vznést námitku proti
zpracování v situaci, že vaše osobní údaje zpracovávám pro účely přímého marketingu. V takovém případě vaše
osobní údaje již nadále nebudu takto zpracovávat pro tento účel.
Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů
V případě, že jste mi poskytli souhlas se zpracováním osobním údajů pro účely, které vyžadují souhlas, máte
právo kdykoli tento souhlas odvolat. Zpracování osobních údajů, ke kterému došlo před odvoláním souhlasu, je
zákonné.
Právo podat stížnost u dozorového úřadu
Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů), pokud se domníváte, že při
zpracování vašich osobních údajů došlo k porušení pravidel ochrany osobních údajů.


Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
telefon: +420 234 665 111


10. Kontaktní údaje
Pro uplatnění svých práv ohledně ochrany osobních údajů mě můžete kontaktovat na emailu: bajola@bajola.cz
či písemně na adrese provozovny správce (Teličkova 6, Přerov 4, 751 24). Jsem oprávněna požadovat prokázání
Vaší totožnosti za účelem zamezení přístupu neoprávněným osobám k Vašim osobním údajům.
Na vaše žádosti, které se týkají uplatnění vašich práv, budu reagovat bez zbytečného odkladu ve lhůtě do 30
dnů od obdržení žádosti. Lhůtu se však v případě potřeby možné prodloužit o další dva měsíce. O takovém
prodloužení včetně důvodů, které mě k němu vedly, vás budu vždy informovat. Komunikaci povedu způsobem,
který preferujete (e-mail, dopis).


11. Jak informuji o zásadách a pravidlech zpracování
osobních údajů a jejich ochraně?


Zveřejněno dne: 08.01.2020